سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Home     E-mail     Y! ID     About Me   

 

 FINISH

 جمعه 85 اسفند 18

 

رفتن ؛
یک جور اشتباه آمدن است...
.......................................................... ........ . ....... ....... ....... ...... ....... ........ ........... ........... .......... ........ .................................... ... .......... ....... .. .......... .......... ........ ........... .......................... .... ...... ..... ............ .......... ........ ............ ............ ............... ......... .............. ....................... ............ ..... .... و حرف آخر

FINISH

                                              و خداحافظ ...


 

حرفای تو ()

 

 

 

 

 

All Rights Reserved 2006-2007 © nirvana68.parsiblog.com | Design by Mehdi

 

4